Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ola.chodasz.pl jest firma Trener Dramy Aleksandra Chodasz reprezentowana przez Aleksandrę Chodasz (dalej: „ADMINISTRATOR”), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: Oleandrów 7/4, 00-629 Warszawa.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Oleandrów 7/4, 00-629 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ola@chodasz.pl

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.ola.chodasz.pl w przypadku: 
 3. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 4. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych, przeprowadzenia konkursów i innych działań. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. zapewnienia   obsługi użytkownika w związku z udziałem w warsztatach organizowanych przez Administratora oraz odbioru certyfikatu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 6. rozliczenia płatności, zgodnie z przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 7. rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją warsztatów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora: 
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie ich podanie jest wymogiem niezbędnym do skorzystania z oferty Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału warsztatach.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.[1] 
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, 
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej i tworzeniu analiz statystycznych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika: 
 3. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 4. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
 5. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
 6. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
 7. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
 8. Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ola@chodasz.pl.
 11. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.
Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych
z urządzeń Użytkownika serwisów.

 1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony
w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 1. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)
b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów
c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies),

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam,

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

 1. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając
z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
• w przeglądarce Microsoft Edge

4.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies
na urządzeniu Użytkownika.

 1. PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.
Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google AdWords,
 • usługi Google Analitics
  Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords
  Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.
  Oba te narzędzia są pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony Administratora.
  Administrator przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google AdWords, takich jak Remarketing i Podobni odbiorcy.
  a) Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online Administratora.
  Administrator wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej Administratora. Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.
  Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową Administratora przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być przez Google wysyłana reklama Administratora, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.
  Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Administratora w Internecie.
  Reklamy Administratora są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.
  b) Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników w witrynie Administratora.

Na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy powierzchni reklamowej odbywa się aukcja.
O miejsce w konkretnym boksie walczy kilku reklamodawców, w tym Administrator. Przy walce
o miejsce reklamowe Administrator korzysta z własnej listy swoich odbiorców, która jest oparta
o pliki „cookies”, które zostały zebrane przez Administratora.

c) Rezygnacja z plików cookies
Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.
Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.
Administrator korzysta z Pikseli remarketingowych DoubleClick. Użytkownik może zrezygnować
z plików cookies DoubleClick poprzez stronę internetową DoubleClick lub Network Advertising Initiative.
Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Analitics
System Google Analitics jest wykorzystywany przez Administratora do śledzenia ruchu na jego witrynie internetowyej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na witrynie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics, Administrator tworzy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na witrynie internetowej Administratora.
Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta Administrator, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).
Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowych Administratora, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zgodę na używanie polików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej Administratora.
Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.
Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Skutki rezygnacji z używania przez Administratora plików cookies mających na celu profilowanie
Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników serwisów internetowych Administratora, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam Administratora, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na stronie internetowej Administratora. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam Administratora opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy Administratora, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.
Jak będą działać serwisy internetowe Administratora bez zgody na używanie cookies?
W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach Użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony Administratora (związane np.
z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części strony internetowej Administratora nie będą wtedy działać prawidłowo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.