Regulamin udziału w Warsztatach

dotyczący Strony Internetowej www.ola.chodasz.pl

Organizatorem Warsztatów jest:

Aleksandra Chodasz, szkolenia i facylitacja

ul. Oleandrów 7/4, 00-629 Warszawa

NIP: 5242213009

tel.: +48 609081313, e-mail: ola@chodasz.pl

Postanowienia ogólne

 1. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Osoba Uczestnicząca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkie Osoby Uczestniczące.
 3. Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie Internetowej Warsztatów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 4. Warsztaty mają charakter zamknięty i jeśli odbywają się stacjonarnie, a nie online, nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 z późn. zm.). 
 5. Osobą Uczestniczącą w Warsztatach może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Osobą Uczestniczącą”).

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

 • Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Warsztatów prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Osoby Uczestniczącej. 
 • Dokonanie płatności w wysokości podanej przez Organizatora i zgodnie z trybem opisanym na Stronie Internetowej Warsztatów przed upływem terminu, w którym skończą się miejsca na danym Warsztacie. 
 1. Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Warsztatach między Osobą Uczestniczącą a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w Warsztatach na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Warsztatach prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Osoby Uczestniczącej do uczestnictwa w Warsztatach.
 2. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą. Po wyczerpaniu puli miejsc Organizator poinformuje nowo zarejestrowane osoby, że znajdują się na liście rezerwowej i jeśli wpłata została dokonana dokona jej zwrotu.
 3. Kwoty za udział w Warsztatach oraz zakres zobowiązań Organizatora wynikających z danego Warsztatu są podane na Stronie Internetowej Warsztatów. Są cenami brutto za osobę i są podane w PLN – polskich złotych.
 4. W terminie 7 dni od rejestracji opłaty dokonanej przez Osobę Uczestniczącą przez system Strony Internetowej tytułem udziału w Warsztatach Organizator wystawi na ww. płatność Fakturę. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, na konto bankowe, Organizator wystawi fakturę w dniu zakończenia Warsztatów.
 5. Osoby nabywające uczestnictwo w Warsztatach oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur oraz korekt faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 6. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo w wyznaczonym terminie powoduje nieważność zgłoszenia i upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Koszt pobytu i przejazdu Osoba Uczestnicząca pokrywa we własnym zakresie.
 8. Warsztaty odbywają się w grupach, liczba Osób Uczestniczących w danych Warsztatach jest uzależniona od ich rodzaju.
 9. Informacje o miejscu odbywania się Warsztatów Organizator podaje drogą elektroniczną na email podany w zgłoszeniu, po zgłoszeniu i wpłacie, w szczególności w przypadku warsztatów online, kiedy podawany jest link.
 10. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania Warsztatów zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane na podstronie internetowej dot. konkretnych Warsztatów. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu Warsztatów, o czym Osoba Uczestnicząca będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.
 11. Dla grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i programu spotkania.
 12. W warsztatach online i stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 13. Osoba Uczestnicząca spóźniona na Warsztaty uczestniczy w nim od momentu przybycia na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części Warsztatów.
 14. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie Warsztatów na prywatne urządzenia rejestrujące przez Osoby Uczestniczące.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator wyznacza osobę/y prowadzącą/e Warsztaty.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań do realizacji programu Warsztatów.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.
 4. Jeśli na 14 dni przed planowanym warsztatem stacjonarnym i 2 dni przed warsztatem online nie zostaną zaksięgowane na koncie wpłaty zgłoszonych osób, tworzących grupę minimalną, Warsztaty zostaną odwołane. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić całość wpłaconej kwoty Osobom Uczestniczącym, którzy zapisali się i dokonali opłaty za odwołane Warsztaty.
 5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów lub zmiany ich terminów.
 6. W przypadku odwołania Warsztatów lub gdy zmieniony termin nie odpowiada Osobie Uczestniczącej Organizator zwraca mu niezwłocznie całość wpłaconej należności za Warsztaty.

Odpowiedzialność Osoby Uczestniczącej

 1. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Warsztatów do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora. 
 2. Osoba Uczestnicząca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.

Rezygnacja z udziału w Warsztatach. Zmiana danych Osoby Uczestniczącej

 1. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów stacjonarnych i 14 dni w przypadku warsztatów online. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez Osobę Uczestniczącą kwoty.
 2. Rezygnacja z udziału w Warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). 
 3. Wpłaty będą zwracane przelewem na konto Osoby Uczestniczącej. 
 4. W przypadku rezygnacji na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów stacjonarnych i 13 lub mniej dni w przypadku warsztatów online kwota zaliczki pokrywa koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia grupie odpowiednich warunków udziału w Warsztatach i tym samym – nie zostaje Osobie Uczestniczącej zwrócona. 
 5. Osoba Uczestnicząca ma prawo scedować wpłatę na inną, wskazaną przez siebie, osobę. Zmiany danych Osoby Uczestniczącej można dokonać jednokrotnie najpóźniej na 3 dni przed Warsztatem poprzez wysłanie informacji na adres ola@chodasz.pl. Zmiana Osoby Uczestniczącej następuje z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia zmiany danych.
 6. W przypadku niestawienia się Osoby Uczestniczącej podczas Warsztatów, ponosi ona pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie ze Stroną Internetową. 
 7. Jeżeli Osoba Uczestnicząca weźmie udział w Warsztatach (w całości lub części) nie ma prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach. 
 8. Zwrot nie przysługuje w przypadku korzystania ze zniżki za udział w cyklu Warsztatów i rezygnacji z jednego Warsztatu z cyklu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane
  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej Warsztatów. 
 2. Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Warsztatów. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji
  i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację. 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Osobie Uczestniczącej nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztatach, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Osoby Uczestniczące.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Organizatora  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności strony www.ola.chodasz.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Osób Uczestniczących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.